Права за ползване

Този уебсайт е собственост на 68one. 68one има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление.

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

Авторско право 

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на 68one с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично разрешение на 68one.

Връзки от други сайтове

68one не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, от които настоящият има хипервръзки.

Отговорност 

Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право – 68one, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.